Đối tác

Nước Phần Lan dưới sự bảo trợ của Finnish Water Forum có mối liên kết chặt chẽ với 98 tổ chức nghiên cứu, công ty thương mại và các bộ ngành tài nguyên môi trường tại Phần Lan. Mục tiêu của chúng tôi là hợp tác chặt chẽ toàn diện với các đơn vị này để tạo ra một nên tảng thật vững chắc. Từ đó, các công ty đã giữ quyền sở hữu thương hiệu Nước Phần Lan có thể nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ phía các chuyên gia Phần Lan để hoàn thiện hơn cam kết của mình.

Bên cạnh đó, các tổ chức tại Việt Nam đang chuẩn bị gia nhập câu lạc bộ Nước Phần Lan cũng sẽ có những sự hỗ trợ tích cực qua lại. Thông qua kênh trung gian là Nước Phần Lan, các công ty có thể tìm được tiếng nói chung trong hợp tác bảo vệ môi trường cũng như hợp tác kinh doanh. Đây chính là mục tiêu mà chúng tôi hướng tới để xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp vì môi trường.